Qingdao Harbor CBD Urban Design
Guangzhou Hopson TIT Master Plan
Guangzhou Pearl River C4&B Project
Shenzhen Longhong Langgong Master Planning
Nanchang Vanke Xianghu Master Planning