Nanjing CR Land Yanziji Mixed-use
Shanghai Ankangyuan Redevelopment
Qingdao Harbor CBD Urban Design
Suzhou Xiexin Plaza
Guangzhou Hopson TIT Master Plan