Chengdu Shihao Center
Qingdao Shimao Park Place Community Retail Center
Guangzhou Pearl River C4&B Project
Nanchang Time Square
Shenzhen Longhong Langgong Master Planning